Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2019

ineedrest
7534 f62e 420
Reposted fromnajlepsza najlepsza viabooze booze
4184 98f3 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
ineedrest
2657 7533 420
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viaszydera szydera
ineedrest
3728 87ae 420
Reposted frommental-cat mental-cat viadisheveled disheveled
4120 b4b0 420
Reposted frombrumous brumous viadisheveled disheveled
2473 332c 420
Reposted frombrumous brumous viadisheveled disheveled
ineedrest
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarvelous marvelous
ineedrest
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaejze ejze
ineedrest
8233 413e 420
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted frombractwosamopogardy bractwosamopogardy viaejze ejze
ineedrest
6598 ec43 420
Reposted fromdeszcz deszcz viasztukamatorka sztukamatorka
ineedrest
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaNataly Nataly

August 22 2019

Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaNataly Nataly
ineedrest
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaNataly Nataly
ineedrest
0929 edb3 420
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
ineedrest
1001 c9d9 420
Reposted fromtfu tfu viamarvelous marvelous
ineedrest
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamarvelous marvelous
ineedrest
0494 86f6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarvelous marvelous
ineedrest
4429 cc11 420
Reposted fromZircon Zircon viaejze ejze
ineedrest
6166 0c7d 420
Reposted fromyuras yuras viaejze ejze
ineedrest
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viaejze ejze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl