Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

ineedrest
Bądź jednym z tych, którzy podążają za swoimi marzeniami.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
ineedrest
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vianezavisan nezavisan
ineedrest
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viaiblameyou iblameyou
ineedrest
Obudziła się z zimowego letargu/ wiosennego przesilenia/ własnej naiwności i już wie, że nie potrzebuje relacji, która rozkazuje codziennie o siebie walczyć. Nie chce słyszeć półsłówek rzucanych ciągle gdzieś z oddali. Nie godzi się z obojętnością i nie jest w stanie znieść dalszej pasywności. Zmienia reguły gry. Pstryk!
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 18 2017

ineedrest
6953 19c1
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl