Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2020

ineedrest
Każdy ból się zapomina, upokorzenia – żadnego
— Emil Cioran
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
ineedrest

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaiblameyou iblameyou

February 22 2020

ineedrest
9091 e743 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
ineedrest
6848 5b0a 420
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaszydera szydera
ineedrest
6232 4d4c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
ineedrest
1842 4806 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
ineedrest
4760 f1ca 420
Reposted fromQi Qi viaszydera szydera
ineedrest
0081 2e38 420
Reposted fromxawery xawery viaszydera szydera
ineedrest
2231 6255 420
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
ineedrest
9506 6bc5 420
Reposted fromnulaine nulaine viaszydera szydera
ineedrest
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
ineedrest
2519 e85b 420
Reposted fromviolator violator viaszydera szydera
ineedrest
9761 ad9f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaboli boli
ineedrest
2384 0b27 420
Reposted fromhrafn hrafn viaboli boli
ineedrest
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaiblameyou iblameyou
ineedrest
ineedrest
4795 8db0 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
ineedrest
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viatake-care take-care
ineedrest
0016 dc7f 420
ineedrest
5652 0602 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl